Kallelse till höstmöte 15.11.2016 kl. 18

02.11.2016 kl. 09:36
Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls i kabinett Donator på Handelsgillet i Helsingfors, adr. Kaserngatan 23 A, tisdagen den 15 november 2016 kl. 18.00

På höstmötet behandlas följande frågor:
 

 1. Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.
 4. Godkännande av föredragningslistan.
 5. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för år 2017.
 6. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för år 2017.
 7. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande för år 2017.
 8. Val av medlemmar i styrelsen för år 2017.
 9. Val av två ordinarie verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa.
 10. Behandlas övriga i kallelsen eller till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen
 11. Mötets avslutande. 


Välkomna

Styrelsen 

Efter mötet avnjutes en enkel middag på egen bekostnad, varefter Henry Forssell håller ett föredrag om ubåten UC 57 och dess färd till östra Finska viken hösten 1917.