Kallelse till vårmöte

29.01.2017 kl. 12:23
Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 28 mars 2017 kl. 18 00 på Tekniskas Salar i Helsingfors, adr. Eriksgatan 2, 6 våningen.

På mötet behandlas följande ärenden.

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av protokolljusterare och rösträknare
  3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  4. Godkänns föredragningslistan
  5. Föredras verksamhetsberättelsen för år 2016
  6. Föredras bokslutet för år 2016
  7. Föredras verksamhetsgranskarnas berättelse
  8. Fastställs bokslut och besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga
  9. Behandlas till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen.
  10. Diskussion om tidpunkt och plats för höstmötet

Efter mötet gemensam måltid.

Angående övrigt program på vårmötet, se föreningens hemsida: www.frihetskriget.fi/aktuellt