Verksamhetsplan för 2018

01.02.2018 kl. 14:50
Frihetskrigets södra traditionsförening r.f.

1

Allmän information om traditionsverksamheten

Traditionsföreningen vill med sin verksamhet slå vakt om Frihetskrigets traditioner och de händelser som ledde till landets frihet och självständighet. År 2018 har det förflutit 100 år sedan Frihetskriget. Föreningen bereder sig på uppvaktningar och minnesfestligheter som 100 års minnet förpliktar föreningen till. Föreningen informerar om händelserna som ansluter sig till denna tid och vill genom uppvaktningar, utfärder och föredrag hålla traditionerna vid liv och föra dem vidare.  

 

2

Frihetskriget och Helsingforsintagning 100 år

För att uppmärksamma att det förflutit 100 år sedan Frihetskriget och Helsingfors intagning ordnas en minnesdag lördagen den 14 april, som inkluderar kransnedläggning i Gamla kyrkans skvär, minnesstund i Gamla Kyrkan, kransnedläggning vid Mannerheims grav och frihetskrigarnas gravar på Sandudd och en minnesfest i Svenska lyceums (Revan) festsal, där de nyländska frikårerna satt fängslade våren 1918.

En guidad rundtur om Helsingfors intagning ordnas i augusti-september.

 

3

Mannerheimmiddagen på Wohls Gård 17 maj

Mannerheimmiddagen den 17.5 på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade dagen efter paraden i Helsingfors, med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas år 2018 för femte gången och är en årligen återkommande högtidlig tradition för medlemmarna.  

 

4

Höstresa med temat Första världskriget

En femdagars höstresa till norra Frankrike planeras. Resan görs för att det förflutit 100 år sedan Första världskriget avslutades. Kartan över Europa ritades i grunden om och Finland placerades in på den nya Europakartan. Besöksmålen berör Första världskrigets viktigaste slagfält och de museer, memorialer, minnesmärken och löpgravar som ansluter sig till kriget. Resan arrangeras av Svensk utveckling r.f. i samråd med traditionsföreningen och traditionsföreningens medlemmar inbjuds att delta.

 

5

Uppvaktningar med kransnedläggning på föreningens verksamhetsområde

Föreningens representanter uppvaktar i februari vid minnesmärket över Lovisaslaget i Lovisa den 6 februari 1918.

Den traditionella uppvaktningen med kransnedläggning vid Sigurds-, Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke i Elisabetsskvären i Helsingfors sker den 11 februari kl. 12 dagen för slaget vid Pellinge. På uppvaktningen följer en gemensam lunch.

Uppvaktning vid Frihetsmonumentet i Hangö den 3 april.

Uppvaktning den 5 april vid minnesstenen i Korpo över slagen i Korpo-Pargas.

Uppvaktning till minnet av Helsingfors befrielse sker den 12 april kl. 12 i Gamla Kyrkans skvär, vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Den 19 april uppvaktar föreningens representanter vid minnesmärkena invid Sibbo gamla kyrka och vid domkyrkan i Borgå.

Föreningens representanter uppvaktar den tredje söndagen i maj, på de stupades dag, vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa.

Uppvaktningen till minnet av frihetskrigets slut sker den 16 maj kl. 09 i Gamla Kyrkans skvär, vid minnesmärket över Vita Gardets stupade och över tyska stupade soldater.

Föreningens representanter uppvaktar på självständighetsdagen vid minnesmärket över stupade vita och stupade tyska soldater på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt.

Styrelsen uppmanar sina alla medlemmar att delta i uppvaktningarna.

 

6

Veteranen av år 1918 och föreningens hemsida www.frihetskriget.fi

Tidskriften Veteranen av år 1918 är medlemmarnas egen tidskrift, som utkommer två gånger per år, i februari och augusti. Den distribueras till samtliga medlemmars hemadress och den kommer också att kunna läsas på föreningens hemsidor. I den informerar föreningen om sina aktiviteter, kallar till vår- och höstmöten, informerar om uppvaktningar på olika orter inom verksamhetsområdet och publicerar artiklar som hänför sig till föreningens ändamål och uppgifter.

Dessutom kommer styrelsen, att på föreningens hemsidor, www.frihetskriget.fi, informera om aktuella händelser och kommande aktiviteter.  På hemsidan hittar man styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter jämte de minnesmärken som finns på föreningens verksamhetsområde.

 

7

Medlemssituationen och nya medlemmar

Styrelsens arbetsmål är att fortlöpande anskaffa nya medlemmar. Nuvarande medlemmar kan engagera vänner och bekanta som vill komma med i verksamheten och föreslå dem till nya medlemmar. Nya medlemmar kan anmälas genom att vederbörande ifyller en medlemsanmälningsblankett eller genom att anmäla sig på hemsidan. Medlemsregistret handhas och uppdateras av föreningens medlemssekreterare.

De medlemmar, som meddelat sin e-postadress till medlemssekreteraren, får information om kommande aktiviteter även via sin e-post.

 

8

Föreningsmöten

Traditionsföreningens stadgeenliga möten är vårmötet i mars och höstmötet i november. I samband med mötena hålls ett informativt föredrag eller program och avnjuts gemensam middag.

 

9

Samarbetsformer

Föreningen är medlem i Frihetskrigets Traditionsförbund (Vapaussodan perinneliitto r.y.) och deltar i förbundets verksamhet. Förbundets huvudsatsning under år 2018 är Finlandiafesten i Helsingfors den 16 maj.  Föreningen samarbetar med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys r.y. 

 

10

Ekonomi

Föreningens ekonomi är beroende av medlemsavgifter och understöd. Medlemsavgiften för år 2018 föreslås bli 25 euro per medlem.

Föreningens styrelse avser att ansöka om understöd för sin verksamhet av närstående stiftelser, föreningar och organisationer. Styrelsen säljer under året medlemsmärken, gravmärken, 100-års pins, föreningens skrift och annat material. Föreningens ekonomi handhas av föreningens skattmästare.

 

11

Föreningens arkiv

Föreningens arkiv finns framtill 2007 på Riksarkivet. Det föreningsmaterial som tillkommit sedan dess kommer att under året 2018 flyttas till utrymmen i Ingå. Arkivutrymmena hyrs av föreningen på årsbasis.

 

Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f.:s styrelse