Kallelse till höstmötet i Helsingfors

26.09.2019 kl. 08:16
Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f. stadgeenliga höstmöte hålles på Riksarkivet i Helsingfors, Fredsgatan 17
måndagen den 4.11.2019 klockan 16.30. Möteshandlingar utdelas på mötet.
Mötesdeltagarna kommer in i Riksarkivet från klockan 16.00.

På höstmötet behandlas följande frågor:

 1. Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.
 4. Godkännande av föredragningslistan.
 5. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för år 2020.
 6. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för år 2020.
 7. Val av styrelsens ordförande och viceordförande för år 2020.
 8. Val av medlemmar i styrelsen för år 2020.
 9. Val av två ordinarie verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa.
 10. Behandlas övriga i kallelsen eller till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen.
 11. Mötets avslutande.

Välkomna

Styrelsen

Efter mötet rundvandring under John Strömbergs ledning för att se på den  påkostade utställningen Finlands ordnar 100 år.

Efter rundvandringen äts en gemensam middag på egen bekostnad.

Anmälningar senast den 31.10.2019 till Lilian von Bell telefon 050 5568059 eller e-post ia@vonbell.net