Verksamhetsplan 2020

04.12.2019 kl. 23:30
Traditionsföreningen vill med sin verksamhet slå vakt om frihetskrigets traditioner och de händelser som ledde till landets frihet och självständighet. Föreningen informerar om händelser och uppvaktningar, utfärder och föredrag som ansluter sig till minnet av frihetskriget och dess traditioner.

Veteranen och föreningens hemsida

Tidskriften Veteranen är medlemmarnas egen tidskrift som utkommer två gånger per år, i februari och augusti. Den distribueras till till samtliga medlemmars hemadress och den kan även läsas på föreningens hemsidor. På tidningen informerar föreningen om sina aktiviteter, kallar till vår-höstmöten informerar om uppvaktningar på olika orter inom verksamhetsområdet och publicerar artiklar som hänför sig till föreningens ändamål och uppgifter. I februarinumret ingår en händelsekalender föreningens aktiviteter under 2019. Därtill informerar styrelsen på sin hemsida www.frihetskriget.fi aktuella händelser och kommande aktiviteter. De medlemmar som uppgett sin e-postadress får informationen om kommande händelser via e-postadressen. 

Mannerheimmiddagen på Wohls Gård den 16 maj

Mannerheimmiddagen den 16.5 på Wohls gård till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas för sjunde gången och är en årligt återkommande tradition för föreningens medlemmar.

Sommardagarna

Traditionsförbundets sommardagar ordnas i Parola, Pansarbrigaden den 16 – 17 maj 2020. Föreningen är representerad vid mötet och sommardagarna. 

Dorpatfreden 100 år

Traditionsförbundet ordnar en festmiddag med program för att fira minnet av Dorpatfreden den 17.10 på Marina Congress Center på Skatudden.  Vi deltar .

Nya medlemmar välkomnas

Styrelsen befrämjar anskaffningen av nya medlemmar. Nuvarande medlemmar uppmanas att engagera vänner och bekanta som önskar komma med i verksamheten och föreslå dem till nya medlemmar. Ansökan om medlemskap går att göra via hemsidan eller genom att fylla i en ansökningscirkulär. 

Styrelsens verksamhet och stadgeenliga möten

Traditionsföreningens stadgeenliga möten är vårmötet och höstmötet. I samband med dem hålls föredrag och gemensam middag avnjutes. Styrelsen sammanträder under året fem-sex gånger.

Uppvaktningar

  • Lovisaslaget 6 februari. Föreningens representanter uppvaktar minnesmärket i Lovisa
  • Elisabetsskvären i Helsingfors 11 februari kl. 12.00.  Kransnedläggning vid Sigurds- Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke över slaget vid Pellinge. Efter uppvaktningen intas gemensam lunch.
  • Frihetsmonumentet i Hangö 3 april.
  • Minnesstenen  över tyska stupade i Alberga 11.4
  • Minnet av Helsingfors befrielse vid Gamla kyrkans skvär 12 april kl. 12.00 Uppvaktning vid minnesmärkena över Vita Gardets och de tyska stupade, tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys.
  • Domkyrkan i Borgå och Sibbo gamla kyrka 19 april. Uppvaktning vid minnesstenarna.
  • Gravgården i Lovisa tredje söndagen i maj. Uppvaktning vid graven av de vita och tyska stupade soldaterna.
  • Gamla kyrkans skvär 16.maj kl. 12.00. Uppvaktning tillsammans med Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys vid minnesmärkena av Vita Gardets och tyska soldaters stupade.
  • Självständighetsdagen 6.12. Uppvaktning på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt. 

Ekonomin

Föreningen ekonomi är beroende av medlemsavgifter och externa understöd. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad, 25 € per medlem. Styrelsen säljer bl.a. medlemsmärken och gravmärken.