Kallelse till vårmöte 5.3.2020 i Helsingfors

20.01.2020 kl. 12:10
Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 5 mars 2020 klockan 17.00 på Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Val av protokolljusterare och rösträknare.
  • Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
  • Godkänns föredragningslistan.
  • Föredras verksamhetsberättelsen för år 2019.
  • Föredras bokslutet för år 2019.
  • Föredras verksamhetsgranskarnas berättelse.
  • Fastställs bokslut och besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga.
  • Behandlas till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen.
  • Mötets avslutande.

 

Efter vårmötet hålles Traditionsföreningens 30-års jubileum kl. 18.00 på samma plats. Se skild inbjudan.