Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

Kallelse till vårmöte 5.3.2020 i Helsingfors

20.01.2020 kl. 12:10
Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 5 mars 2020 klockan 17.00 på Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
 • Godkänns föredragningslistan.
 • Föredras verksamhetsberättelsen för år 2019.
 • Föredras bokslutet för år 2019.
 • Föredras verksamhetsgranskarnas berättelse.
 • Fastställs bokslut och besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga.
 • Behandlas till styrelsen av medlem minst 7 dagar före mötet skriftligen anmälda ärenden, dock inte i paragraf 23 i föreningslagen nämnda eller liknande ärenden om dessa inte nämnts i möteskallelsen.
 • Mötets avslutande.

 

Efter vårmötet hålles Traditionsföreningens 30-års jubileum kl. 18.00 på samma plats. Se skild inbjudan.

Frihetskrigets Södra Traditionsförening