Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

Förslag till VERKSAMHETSPLAN 2021

27.01.2021 kl. 18:30
Traditionsföreningen vill med sin verksamhet slå vakt om frihetskrigets traditioner och de händelser som ledde till Finlands frihet och självständighet. Föreningen informerar om händelser och uppvaktningar, utfärder och föredrag som ansluter sig till minnet av frihetskriget och dess traditioner.

Tidskriften Veteranen av år 1918

Tidskriften Veteranen är medlemmarnas egen tidskrift som utkommer två gånger per år, i februari och augusti. Den distribueras till samtliga medlemmars hemadress och den kan även läsas på föreningens hemsidor. På tidningen informerar föreningen om sina aktiviteter, kallar till vår-höstmöten informerar om uppvaktningar på olika orter inom verksamhetsområdet och publicerar artiklar som hänför sig till föreningens ändamål och uppgifter. I februarinumret ingår en händelsekalender föreningens aktiviteter under 2021. 

 

Traditionsföreningens hemsida

Därtill informerar styrelsen på sin hemsida www.frihetskriget.fi aktuella händelser och kommande aktiviteter. Hemsidan innehåller en förteckning på minnesmärken från Frihetskriget. Förteckningen utvecklas och är under arbete. På hemsidan hittar du kontaktuppgifter till föreningens styrelsemedlemmar och kontaktpersoner. De medlemmar som uppgett sin e-postadress får informationen om kommande händelser via e-postadressen. 

 

Uppvaktningar

 • Lovisaslaget 6 februari. Föreningens representanter uppvaktar minnesmärket i Lovisa
 • Elisabetsskvären i Helsingfors 11 februari kl. 12.00.  Kransnedläggning vid Sigurds- Svidja- och Pellingekårens samt Gröna Bataljonens gemensamma minnesmärke över slaget vid Pellinge. Efter uppvaktningen intas gemensam lunch.
 • Frihetsmonumentet i Hangö 3 april. Kl. 12.00
 • Minnesstenen över tyska stupade i Alberga 11.4 kl. 12.00
 • Minnet av Helsingfors befrielse vid Gamla kyrkans skvär 12 april kl. 12.00 Uppvaktning vid minnesmärkena över Vita Gardets och de tyska stupade, tillsammans med vår finska broderförening. 
 • Domkyrkan i Borgå och Sibbo gamla kyrka 19 april. Uppvaktning vid minnesstenarna.
 • Gravgården i Lovisa tredje söndagen i maj. Uppvaktning vid graven av de vita och tyska stupade soldaterna.
 • Gamla kyrkans skvär 16 maj kl. 12.00. Uppvaktning tillsammans med vår finska broderförening vid de stupade Vita Gardets minnesmärke och vid de stupade tyska soldaternas minnesmärke.
 • Självständighetsdagen 6.12. Uppvaktning på gravgården i Lovisa och vid Sigurdsmonumentet i Kyrkslätt. 

 

Mannerheimmiddagen på Wohls Gård den 16 maj

Mannerheimmiddagen ordnas söndagen den 16 maj på Wohls gård i Kyrkslätt till minnet av den festmiddag Mannerheim ordnade dagen efter paraden i Helsingfors med anledning av Frihetskrigets slut. Festmiddagen ordnas för sjunde gången och är en årligt återkommande tradition för föreningens medlemmar.

 

Traditionsförbundets sommardagar på Pansarbrigaden

Frihetskrigets traditionsförbundets sommardagar ordnas i maj 2021 på Pansarbrigaden i Parola, Hattula. Föreningen är representerad vid förbundsmötet och sommardagarna. 

 

En sommarutfärd för medlemmar i Frihetskrigets fotspår

Utfärden som var planerad till år 2020 blev uppskjuten med ett år på grund av rådande pandemin återkommer. Föreningen inbjuder sina medlemmar att delta i sommarens traditionella utfärd i Frihetskrigets fotspår, som går till västra Finland, till Satakundafronten under ledning av överste Ernst Linder. Sommarutfärden sker med buss under två dagar i augusti. Närmare information om utfärden finns på föreningens hemsida och i vår medlemstidning.

 

Föreningen inleder samarbete med organisationen Skyddskårstraditioner

År 2020 blev traditionsföreningen medlem i den nygrundade föreningen Skyddskårstraditioner r.f. Under året inleds detta nya samarbete. 

 

Nya medlemmar välkomnas

Styrelsen befrämjar anskaffningen av nya medlemmar. Nuvarande medlemmar uppmanas att engagera vänner och bekanta som önskar komma med i verksamheten och föreslå dem till nya medlemmar. Ansökan om medlemskap går att göra via hemsidan eller genom att fylla i en ansökningsblankett. 

 

Styrelsens verksamhet och stadgeenliga möten

Traditionsföreningens stadgeenliga möten är vårmötet och höstmötet. I samband med dem hålls föredrag och gemensam middag ordnas på egen bekostnad. Styrelsen sammanträder under året fem-sex gånger. Ett nät av kontaktpersoner aktiveras under året. Det är styrelsens innovation. 

 

Ekonomin

Föreningen ekonomi är beroende av medlemsavgifter och externa understöd. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad, 25 € per medlem. Styrelsen säljer medlemsmärken och gravmärken. 

Frihetskrigets Södra Traditionsförening